ბელა აბაიშვილი

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: ბელა აბაიშვილი
 დაბადების თარიღი: 1970 წლის 03 ნოემბერი
 დაბადების ადგილი: ქ. ამბროლაური
ელ. ფოსტა: abaishvili.b@ambrolauri.gov.ge;  bela.abaishvili@mail.ru