"ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დადგენილებების მისაღებად მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

11.16.20

დადგენილების პროექტებთან დაკავშირებით საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების დასკვნების, შენიშვნებისა და წინადადებების წარმოდგენის ვადაა 2020 წლის 25 ნოემბერი. აღნიშნული დადგენილებების პროექტებთან დაკავშირებით დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების მოსაზრებები შეიძლება წარმოდგენილი იქნას 2020 წლის 25 ნოემბრამდე, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემდეგ მისამართზე ქ.ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ.N11, ადმინისტრაციული შენობა, მე-2 სართული ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებლივი აქტების მიღების სავარაუდო ვადაა 2020 წლის დეკემბერი.