03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.19.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N128 2018 წლის 28 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N127 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N126 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N125 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე მოსწავლეთა წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N124 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, წარჩინებული მოსწავლეების ბანაკში დასვენების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N123 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N122 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N121 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N119 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N46 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N118 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N46 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N117 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N116 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N115 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N114 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N113 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N112 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N111 2018 წლის 29 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.18.19 განკარგულება N 110 31/10/2018 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ
10.03.18 N109 (26.09.2018) განკარგულება - IV კვარტლის სამუშაო გეგმა
10.03.18 N108 (26.09.2018) განკარგულება - ინფრასტრუქტურული პროეტების მიმდინარეობის შესახებ
10.03.18 N107 (29.08.2018) განკარგულება - ამბროლაურის სერვის-ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N106 (29.08.2018) განკარგულება - ახალი ტრანსპორტის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N105 (29.08.2018) განკარგულება - ტურისტულის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N104 (29.08.2018) განკარგულება - წყალმომარაგების ქსელის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N103 (29.08.2018) განკარგულება - დასუფთავების სამსახურის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N102 (29.08.2018) განკარგულება - ჯანდაცვის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N101 (23.08.2018) განკარგულება - პრივატიზების გეგმაში ცვლილება
10.03.18 N100 (23.08.2018) განკარგულება - საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება
10.03.18 N99 (20.03.2018) განკარგულება - მოსწავლე-ახალგაზრდობის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N98 (23.08.2018) განკარგულება - ტურისტული ცენტრის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N97 (23.08.2018) განკარგულება - კულტურის ცენტრის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N96 (23.08.2018) განკარგულება - საცურაო აუზის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N95 (23.08.2018) განკარგულება - ფალავნის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N92 (03.08.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლა
10.03.18 N92 (03.08.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლა
10.03.18 N91 (25.07.2018) განკარგულება - მგლების რეგულირების ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
10.03.18 N90 (25.07.2018) განკარგულება - რაჭის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N89 (25.07.2018) განკარგულება - საცურაო აუზის მუშაობის შეფასება
10.03.18 N88 (25.07.2018) განკარგულება - ფალავნის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N87 (25.07.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლის შეფასება
10.03.18 N86 (25.07.2018) განკარგულება - სამხატვრო სკოლის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N85 (25.07.2018) განკარგულება - სამუსიკო სკოლის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N84 (25.07.2018) განკარგულება - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N83 (25.07.2018) განკარგულება - სკოლამდელის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N82 (25.07.2018) განკარგულება - კულტურის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
08.10.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება
07.19.18 განკარგულება N 80 11/07/2018
07.19.18 განკარგულება N 79 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N78 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N77 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N76 27/06/2018
07.17.18 განკარგულება N 75 27/06/2018
07.17.18 განკარგულება N 74 27/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 18/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 18/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 18/06/2018
06.19.18 განკარგულება N70 12/06//2018
06.19.18 განკარგულება N69 30/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 68 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 67 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 66 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 65 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 64 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 63 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 62 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 61 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 60 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 59 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 58 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N57 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N56 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N55 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 53 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება 52 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 54 23/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 51 28/03/2018
06.19.18 განკარგულება N 50 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N49 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 48 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N47 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N46 28/03/2017
06.18.18 განკარგულება N45 28/03/2018
06.18.18 გაანკარგულება N 44 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 43 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 42 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 41 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 40 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N39 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 38 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N37 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 36 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N35 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 34 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 33 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 32 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 31 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N30 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N29 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება 28 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 27 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 26 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N25 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N24 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N23 28/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 22 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 21 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 20 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N18 31/02/2018
06.14.18 განკარგულება N19 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 17 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 16 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 15 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 14 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 13 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 12 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 11 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 10 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 09 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N08 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 07 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N06 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 05 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N04 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N03 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N02 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 01 17/01/2018
06.06.18 განკარგულება N1 14/11/2017