ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საფინანსო სამსახურის უფროსი

ბეჟან კობახიძე

ტელ: 558 455436

ბეჟან არდევანის ძე კობახიძე დაიბადა 1980 წ. 24 ივლისს ამბროლაურში.  1997 წ. დაამთავრა  N 1 საშუალო სკოლა.  1998 წ. ჩაირიცხა  საქართველოს სახელმწიფო აგრარულ უნივერსიტეტში, აგრობიზნესის მენეჯმენტის სპეციალობაზე და 2004წ. მიენიჭა    აგრარული ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი. 2007-2009წ.წ.

მუშაობა დაიწყო ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების სპეციალისტად; 2009-2010წ.წ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განყოფილების უფროსად; 2010-2014წ.წ. ამავე სამსახურის უფროსად; 2014-2017წ.წ. ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ფლობს ქართულ და ინგლისურ  ენებს.

 

საფინანსო სამსახურის დებულება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3852899?publication=0