ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

გიორგი გაგოშიძე

ტელ: 551 093887

გიორგი გიორგის ძე გაგოშიძე დაიბადა  1972 წლის 7 თებერვალს ამბროლაურში. 1989 წ. დაამთავრა ამბროლაურის N2 საშუალო სკოლა. ამავე წელს ჩაირიცხა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, მრავალარხიანი ელექტროკავშირგაბმულობის სპეციალობაზე, რომელიც დაამთავრა 1994 წ. და მიენიჭა ელექტოკავშირგაბმულობის ინჟინრის კვალიფიკაცია.

2005-2014 წ.წ. მუშაობდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში უფროსის მოვალების შემსრულებლად; 2014-2017წ.წ. ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსად; 2017 წ. მობილობით გადაყვანილ იქნა ამბროალურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3852488?publication=0