ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

ბესიკ ჭელიძე

ტელ: 599 984287

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3853093?publication=0