10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება
10.23.18 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წესი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად
10.23.18 ინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრისა და გასაჩივრების წესის შესახებ
10.22.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელში პრივატიზებული და სარგებლობით გადაცემული ქონების თაობაზე
10.22.18 განკარგულება N101 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-დანართით
10.22.18 განკარგულება N100 (23.08.2018წ.) "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-დანართით
08.14.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება დანართით
08.14.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება
08.14.18 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზნაკვაში ყოფილი ამბულატორიის შენობა ნაგებობა
07.24.18 მეორადი დეკორატიული ლიტონის მოაჯირი 60 გრძ.მ
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფ.ღვიარაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 100 კვ.მ
07.24.18 სოფ.კვაცხუთში(ხიდიკარში) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 48 კვ.მ
07.24.18 სოფ.ხონჭიორში 135 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა N1
07.24.18 ავტომანქანა "vaz -21213"
07.24.18 მეორადი დეკორატიული ლითონის ვიტრაჟი 17.08 კვ.მ
07.24.18 სოფ.ზნაკვაში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 N2 და N3
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ველევში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1 და N2
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხიმში არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და შენობა N1
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოსტანაში 324 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა
07.24.18 ქ.ამბროლაურში ვაჟა-ფსაველას ქუჩაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
07.24.18 ქ.ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა N1
07.24.18 ქ.ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩა N44-ში 50 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
07.24.18 სოფ.კლდისუბანში წყალმომარაგების სისტემის დროს ამოცვლილი ლითონის მილი
07.24.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.სხვავაში ყოფილი კლუბ-კანტორის ნანგრევი
06.12.18 პრიორიტეტის დოკუმენტი. ბრძანებაN607
06.08.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
06.08.18 პროაქტიურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია
06.08.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმა
05.18.18 დასახლებათა საერთო კრება
05.02.17 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის N02 ოქმი
03.09.17 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის N01 ოქმი
02.01.17 ანგარიში 2016 წელს მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ
01.17.17 ქ.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი