09.03.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00119
09.03.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00117
09.03.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00116
08.21.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალ სოფელ ჭრებალოსა და ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალ სოფელ ჭყვიშის მოსახლეობასთან დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის თაობაზე წინადადების განხილვის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ
08.21.19 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N2
08.21.19 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N1
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე
06.26.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მერის ანგარიში 2018
05.02.19 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
05.02.19 საქართველოს კონსტიტუცია
05.02.19 საჯარო ინფორმაციის რეესტრი 2019
05.02.19 ინფორმაცია რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ
05.02.19 2019 წლის ხარჯები
05.02.19 2019 წლის ხელშეკრულებები
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
05.02.19 საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა
05.02.19 პრივატიზაციის გეგმა
05.02.19 შესყიდვების გეგმა 2019
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
05.01.19 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
04.03.19 „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის“ პროექტი
04.02.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებებილ პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
02.07.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი15
02.07.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი14
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი13
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი12
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი11
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი10
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი9
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი8
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი 7
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი6
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი5
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი 4
01.29.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი3
01.29.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი2
01.29.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი1
01.09.19 საპროექტო წინადადების ფორმა
01.09.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრების გრაფიკი
01.09.19 მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებების ინიცირების შესახებ
12.20.18 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება
12.20.18 სამოქალაქო საბჭოს სხდომის ოქმი N3
12.19.18 ბრძანება- გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი
12.07.18 2018 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
12.05.18 ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შექმნის თაობაზე
12.05.18 ბრძანება მიწის აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე
12.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები
12.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი
12.05.18 ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბ ,,ფალავანის" წესდება
12.05.18 საფეხბურთო კლუბ ,,რაჭას" წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სასპორტო სკოლის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სამხატვრო სკოლის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სამუსიკო სკოლის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის კულტურის ცენტრის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების წესდება
12.05.18 ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის საცურაო აუზის წესდება
12.04.18 2018 წელს პრივატიზებული და სარგებლობით გაცემული ქონება
11.29.18 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება
10.23.18 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წესი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად
10.23.18 ინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრისა და გასაჩივრების წესის შესახებ
10.22.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელში პრივატიზებული და სარგებლობით გადაცემული ქონების თაობაზე
10.22.18 განკარგულება N101 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-დანართით
10.22.18 განკარგულება N100 (23.08.2018წ.) "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-დანართით
08.14.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება დანართით
08.14.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება
08.14.18 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი
06.12.18 პრიორიტეტის დოკუმენტი. ბრძანებაN607
06.08.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
06.08.18 პროაქტიურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია
06.08.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმა
05.18.18 დასახლებათა საერთო კრება
05.02.17 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის N02 ოქმი
03.09.17 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის N01 ოქმი
02.01.17 ანგარიში 2016 წელს მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ
01.17.17 ქ.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი