01.13.22 2021 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
12.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
12.09.21 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმიN1
11.29.21 რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება-სკოპინგის ანგარიში
11.10.21 ბრძანება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის შესახებ
11.02.21 „ალპანა ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი-სკოპინგის ანგარიში
11.01.21 მერის 2020 წლის ანგარიში
09.22.21 ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდობის საჭიროებებისა და გამოწვევების კვლევა
08.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი
08.11.21 სააგიტაციო მასალის განთავსების შესახებ
07.30.21 სკოპინგის დასკვნა (რიცეულაჰესი)
07.30.21 N 2-609 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
06.07.21 ინფორმაცია 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის თაობაზე
05.18.21 საერთო კრების ოქმი - ღვიარა-კლდისუბნი
05.14.21 „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
05.05.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდისუბანში და სოფელ ღვიარაში დასახლების საერთო კრებების განმეორებით მოწვევის შესახებ
04.29.21 მდ. რიონზე ხიდის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში
04.29.21 , სოფ. ახალსოფლის, სოფ. კრიხის და სოფ. სხვავას მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სამეწარმეო მიზნით მოპოვების სკრინინგის განცხადება
04.08.21 ინფორმაცია საჯარო განხილვაზე
04.05.21 შშმ საბჭოს ოქმი1
03.25.21 სკრინინგის განცხადება
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.16.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.11.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.11.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.11.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.11.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.11.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 შაორი-გეგმა
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.09.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში" მოსახლეობასთან შეხვედრების ოქმი
03.04.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.01.21 მერის ანგარიში 2020
03.01.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
03.01.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.25.21 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.25.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.25.21 მერის ანგარიში საკრებულოს წინაშე 2020
02.19.21 შაორის განაშენიანების წესები
02.19.21 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამა
02.19.21 წოდებები კულტურისა და სპორტის სფეროში
02.19.21 განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
02.19.21 სამგზავრო გადაყვანის პროგრამა
02.19.21 სპორტული ღონისძიებები
02.19.21 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების პროგრამა
02.19.21 ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი
02.15.21 ბრძანება N195 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე
02.15.21 სამუშაო ჯგუფის შექმნა სოფლის პროექტებტან დაკავშირებით
02.03.21 2020 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი 2021-2024 წლებისთვის
01.05.21 სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 2021 წლის პროგრამა
01.05.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
01.05.21 მერის ანგარიში 2019
12.30.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსN79 (08.09.2020) განკარგულება - პრივატიზაციის გეგმაში ცვლილება
12.30.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N78 (08.09.2020) განკარგულება -საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება
09.21.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ
08.24.20 საარჩევნო კამპანიაში საჯარო მოხელეთა მონაწილეობის წესები
08.17.20 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 14 აგვისტოს N505 დადგენილება ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.17.20 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 04 მაისის N286 დადგებილება ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
08.17.20 220კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,ონი-ლაჯანური" გაყვანის გზშ ანგარიში
08.13.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020-2023)
07.02.20 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N133
07.02.20 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N132
06.24.20 ანტიკრიზისული გეგმა - ზრუნვა სოფელზე
02.27.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში
02.18.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.17.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.14.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.13.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.13.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ
02.12.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2020 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ამბროლაურში მდებარე ბუნებრივი აირის (გაზის) მილსადენის 9569,69 გრძივი მეტრი, პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „საქორგგაზი“-სთვის იჯარის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 86.07.22.163) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2020 წლის 10 იანვარი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N93 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N92 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N91 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N90 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა საზაფხულო ბანაკის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N89 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N88 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N87 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურეობრივი სარგებლობის ტრანსპორტისათვის საწვავის განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამგზავრო გადაყვანის არსებული სვლა-გეზების ინტენსივობისა და სამგზავრო გადაყვანის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 86.03.21.232) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ რეორგანიზაციასა (გამოყოფასა) და გამოყოფის შედეგად ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ შექმნაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N79 2019 წლის 02 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N78 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N76 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 2019 წლის 31 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.12.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
02.04.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
02.04.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
02.04.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
02.04.20 ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 მარტის N26 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.04.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებისთვის საორიენტაციოდ გამოყოფილი თანხების ოდენობების მათი ეფექტურად გამოყენების გზებისა და პროექტების შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციების გადანაწილების შესახებ
02.04.20 მერის ბრძანება პროფესიულ საჯარო მოხელეტა შეფასების წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ
02.04.20 2019 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
02.04.20 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრების გრაფიკი
02.04.20 მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებების ინიცირების შესახებ
02.04.20 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00126
02.04.20 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00125
09.03.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00119
09.03.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00117
09.03.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი N00116
08.21.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალ სოფელ ჭრებალოსა და ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალ სოფელ ჭყვიშის მოსახლეობასთან დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის თაობაზე წინადადების განხილვის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ
08.21.19 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N2
08.21.19 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N1
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
07.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე
06.26.19 სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომის ოქმი
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მერის ანგარიში 2018
05.02.19 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
05.02.19 საქართველოს კონსტიტუცია
05.02.19 საჯარო ინფორმაციის რეესტრი 2019
05.02.19 ინფორმაცია რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ
05.02.19 2019 წლის ხარჯები
05.02.19 2019 წლის ხელშეკრულებები
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
05.02.19 საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა
05.02.19 პრივატიზაციის გეგმა
05.02.19 შესყიდვების გეგმა 2019
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
05.01.19 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
04.03.19 „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის“ პროექტი
04.02.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებებილ პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
02.07.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი15
02.07.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი14
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი13
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი12
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი11
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი10
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი9
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი8
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი 7
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი6
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი5
01.30.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი 4
01.29.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი3
01.29.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი2
01.29.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრების სხდომის ოქმი1
01.09.19 საპროექტო წინადადების ფორმა
01.09.19 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრების გრაფიკი
01.09.19 მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებების ინიცირების შესახებ
12.20.18 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება
12.20.18 სამოქალაქო საბჭოს სხდომის ოქმი N3
12.19.18 ბრძანება- გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი
12.07.18 2018 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში
12.05.18 ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შექმნის თაობაზე
12.05.18 ბრძანება მიწის აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე
12.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები
12.05.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი
12.05.18 ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბ ,,ფალავანის" წესდება
12.05.18 საფეხბურთო კლუბ ,,რაჭას" წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სასპორტო სკოლის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სამხატვრო სკოლის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სამუსიკო სკოლის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის კულტურის ცენტრის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების წესდება
12.05.18 ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის წესდება
12.05.18 ამბროლაურის საცურაო აუზის წესდება
12.04.18 2018 წელს პრივატიზებული და სარგებლობით გაცემული ქონება
11.29.18 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება
10.23.18 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წესი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად
10.23.18 ინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრისა და გასაჩივრების წესის შესახებ
10.22.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელში პრივატიზებული და სარგებლობით გადაცემული ქონების თაობაზე
10.22.18 განკარგულება N101 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-დანართით
10.22.18 განკარგულება N100 (23.08.2018წ.) "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-დანართით
08.14.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება დანართით
08.14.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება
08.14.18 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი
06.12.18 პრიორიტეტის დოკუმენტი. ბრძანებაN607
06.08.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
06.08.18 პროაქტიურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია
06.08.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმა
05.18.18 დასახლებათა საერთო კრება
05.02.17 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის N02 ოქმი
03.09.17 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის N01 ოქმი
02.01.17 ანგარიში 2016 წელს მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ
01.17.17 ქ.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი