03.09.17 ქალაქ ამბროლაურის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის ანგარიში
10.13.16 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ონფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესისა და გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ N32 დადგენილება
09.09.16 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ N 05 დადგენილება
08.24.16 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N57 განკარგულება
06.24.16 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N32 განკარგულება