05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 2022 წლის 21 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 2022 წლის 21 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 2022 წლის 21 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 2022 წლის 21 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და მუნიციპალური წყალსადენის სისტემის საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის ყოველთვიური ხარჯის ზღვრული ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 2022 წლის 30 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 2022 წლის 30 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
05.04.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 2022 წლის 30 მარტი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტის მოწონების თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 2022 წლის 17 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და მუნიციპალური წყალსადენის სისტემის საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის ყოველთვიური ხარჯის ზღვრული ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 2022 წლის 17 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 2022 წლის 17 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურეობრივი სარგებლობის ტრანსპორტისათვის საწვავის განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 2022 წლის 17 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ამბროლაურში გურგენიძის ქ.N10-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 86.19.23.005) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 2022 წლის 9 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ N86.19.23.026) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 2022 წლის 9 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ,,ორიენტირი“-ს (ს/კ 221297674) შორის ,,სოფელ სადმელში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე" 2022 წლის 28 თებერვალს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N35 ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2021 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.21.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.22 10 დეკემბრის ანგარიში
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №08 2022 წლის 9 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №01 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №07 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05 2022 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 2022 წლის 8 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 2022 წლის 8 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.15.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №03 2022 წლის 8 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
02.11.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №25
02.11.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №24
02.11.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №23
02.11.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №22
02.10.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 2022 წლის 08 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
02.10.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 2022 წლის 08 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
02.10.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 2022 წლის 08 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
02.10.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 2022 წლის 08 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
02.10.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2022 წლის 08 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და მუნიციპალური წყალსადენის სისტემის საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის ყოველთვიური ხარჯის ზღვრული ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.10.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2022 წლის 08 თებერვალი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტის მოწონების თაობაზე
02.09.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ქ. ამბროლაურში მდებარე ავტოსადგურის ტერიტორიის კეთილმოწყობის და იერსახის მოწესრიგების მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოების დაწყებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი აირის (გაზის) მილსადენის 11 875.90 გრძივი მეტრის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „საქორგგაზი“-სთვის იჯარის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2022 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2022 წლის 26 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.28.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2022 წლის 21 იანვარი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი საპროექტო იდეის მოწონების თაობაზე
01.25.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №01 2022 წლის 21 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №01 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.25.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 2021 წლის 29 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.25.22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N100 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და მუნიციპალური წყალსადენის სისტემის საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის ყოველთვიური ხარჯის ზღვრული ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N99 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N98 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N97 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N96 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N95 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N94 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N93 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N92 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ნათია მარგველიძის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N91 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური სოსო ჭელიძის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2021 წლის 16 დეკკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N90 2021 წლის 06 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N89 2021 წლის 06 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N88 2021 წლის 06 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N87 2021 წლის 06 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 2021 წლის 06 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 2021 წლის 03 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 2021 წლის 03 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 2021 წლის 03 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 2021 წლის 03 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 2021 წლის 03 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მეორე მოწვევის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
12.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2021 წლის 3 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2021 წლის 3 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №01 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 2021 წლის 24 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
12.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2021 წლის 27 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 2021 წლის 24 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩა N33 მდებარე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N86.19.21.034.01.500 უძრავი ქონების 293მ2 ფართობის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით, ა(ა)იპ „ფეა თრიის ფაუნდენშენი“ -სათვის (ს/ნ:405096364) გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
12.08.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N79 2021 წლის 24 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
11.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეჩვიდმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №18
11.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №17
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეთხუთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №16
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №15
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N78 2021 წლის 27 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 2021 წლის 21 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტის მოწონების თაობაზე
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N76 2021 წლის 21 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური „ქალაქ ამბროლაურში მახალდიანის ქუჩის მიმდებარე სანაპიროს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო სამსახურის მიერ 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
10.28.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2021 წლის 5 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 ივნისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N70
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N69
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N68
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N67
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N66
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N65
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N64
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N63
09.21.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N62
09.21.21 N61 (13.08.2021) განკარგულება - მახალდიანის ქუჩა თანხის დამატება N44 განკარგულებაში ცვლილება
08.09.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოქმი N 14
08.09.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოქმი N 13
08.09.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს-N12
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N21
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №20
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №19
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №18
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N60 2021 წლის 05 აგვისტო ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 2021 წლის 05 აგვისტო ქ. ამბროლაური დავით კუპრაძესა (პ/ნ 01024034178) და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს შორის 2020 წლის 01 ოქტომბერს გაფორმებული ,,პირობებით გამოცხადებული აუქციონის“ ხელშეკრულება N03-ით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შესრულების ვალდებულებისგან გათავისუფლებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2021 წლის 30 ივლისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2021 წლის 30 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.06.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2021 წლის 25 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი საპროექტო იდეის მოწონების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი საპროექტო იდეის მოწონების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N56 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი ნახევრის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N55 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N52 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N51 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N50 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N46 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.02.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N45 2021 წლის 28 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
07.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №17
07.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასმეათე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №11
07.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №16
07.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N44 2021 წლის 21 ივლისი ქ. ამბროლაური საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტის მოწონების თაობაზე
07.12.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43 2021 წლის 09 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჩაეთში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42 2021 წლის 30 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადმელში მდებარე 767 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 86.05.26.180), პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით, ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისათვის” (ს/ნ: 401981931) გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 2021 წლის 30 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
07.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 2021 წლის 30 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 ივნისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
07.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 2021 წლის 25 ივნისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის" საკუთრებაში არსებული ქონების - ავტომანქანის RENAULT-SHUNIC (სახელმწიფო ნომრით TD 103 DT) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირების შესახებ
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №15
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №14
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 2021 წლის 27 მაისის ქ. ამბროლაური ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №09
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2021 წლის 25 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 2021 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2021 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.29.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 2021 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეშვიდე მორიგი სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასმეექვსე რიგგარეშე სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეხუთე მორიგი სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეოთხე სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასმესამე მორიგი სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეორე რიგგარეშე სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ას მეერთე რიგგარეშე სხდომის
06.01.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეასე მორიგი სხდომის
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 2021 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 2021 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 2021 წლის 21 მაისი ქ. ამბროლაური ქ. ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N39-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.21.025 01/514) მეორე სართულზე 70 მ2 ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, 2 (ორი) წლის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ „რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეისათვის“ (ს/ნ: 422990641 ) გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 2021 წლის 21 მაისი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 2021 წლის 21 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 2021 წლის 21 მაისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 აპრილის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 2021 წლის 21 მაისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 2021 წლის 28 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №30 2021 წლის 28 აპრილი ქ.ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის პირველი კვარტლში გაწეული საქმიანობის შესახებ
05.31.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №29 2021 წლის 28 აპრილი ქ.ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ
05.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N09 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური „ქალაქ ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე“ ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ
05.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადმელში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზედ განთავსებული შენობა-ნაგებობის N1 (ს/კ: 86.05.26.012), 452.00 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით სასყიდლიანი იჯარის ფორმით, ა(ა)იპ „ერთად რეალური ცვლილებებისათვის” (ს/ნ: 401981931) გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №03 2021 წლის 16 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
04.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2021 წლის 31 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ლაშა ჭიჭინაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
03.24.21 მაჟორიტარი დეპუტატის ლევან მეტონიძის ანგარიში 2020 გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2020 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2021 წლის 16 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე
03.17.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2021 წლის 27 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2021 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №21
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეცხრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №28
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთვრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №27
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეჩვიდმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №26
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №25
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთხუთმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №24
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №23
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეცამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №22
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეთერთმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №20
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეათე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №19
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №40
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №39
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №38
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №37
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №36
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №35
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №34
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №32
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №31
03.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №30
03.15.21 საკრებულოს წევრის მამუკა მეტონიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02 2021 წლის 24 თებერვალი ქ. ამბროლაური
03.15.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №01 2021 წლის 16 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.15.21 საკრებულოს წევრის თენგიზ გელოვნიშვილის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 მაჟორიტარი დეპუტატის ლია გოგოლაძის ანგარიში 2020 გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ელგუჯა გურგენიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს წევრის გივი ქურციკიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.15.21 საკრებულოს წევრის მარინე ჯაფარიძის ანგარიში 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.12.21 ანგარიში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ
03.12.21 მაჟორიტარი დეპუტატის ფიქრია კობახიძის ანგარიში 2020 გაწეული საქმიანობის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2020 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N100 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N99 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N98 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N97 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N96 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N95 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N94 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N93 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N92 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს (CEMR) მიერ მიღებულ „ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ ევროპული ქარტიის“ ხელმოწერაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N91 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „გაეროს განვითარების პროგრამასთან საქართველოში (UNDP)“ საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N90 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N89 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N88 2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N87 2020 წლის 02 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 86.11.27.504) ფართობით 455კვ.მ და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 2020 წლის 25 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, კობახიძის ქუჩა N7-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.26.005.01.503) პირველ სართულზე 43,59 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ „საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია - საქართველოს სკაუტებისთვის“ გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 2020 წლის 25 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 2020 წლის 28 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 ოქტომბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 2020 წლის 28 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 2020 წლის 30 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 2020 წლის 30 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
02.03.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 2020 წლის 30 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.22.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
01.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
09.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსN79 (08.09.2020) განკარგულება - პრივატიზაციის გეგმაში ცვლილება
09.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N78 (08.09.2020) განკარგულება -საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება
09.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №09 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №08 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N76 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური მაიზერ გუგავასა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს შორის 2017 წლის 30 იანვარს გაფორმებული ქონების პირობებით ნასყიდობის N01 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შესრულების ვალდებულებისგან გათავისუფლებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N70 2020 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N39-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.21.025. 01/514) 150 მ2 ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით სასყიდლიანი იჯარის ფორმით, ა(ა)იპ „ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრისთვის“ გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N69 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი ნახევრის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N68 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2020 წლის პირესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N67 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N66 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.02.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N65 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N64 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N63 2020 წლის 26 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N62 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეშვიდე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №16
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეცხრე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №18
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №17
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეექვსე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №15
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეხუთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №14
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეოთხე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №13
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამესამე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №12
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეერთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №11
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოთხმოცდამეერთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №10
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეოთხმეცე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №09
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეცხრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №08
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთვრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №7
09.01.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეჩვიდმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №06
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთექვსმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №05
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთხუთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №04
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 2020 წლის 24 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N60 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 2020 წლის 29 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2020 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N56 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 თებერვლის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N55 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 2020 წლის 24 ივნისი ქ. ამბროლაური „ქ. ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N2-ისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ სკვერების მოსაწყობად პროექტების მოწონების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ივნისის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N52 2020 წლის 24 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N51 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური ქ. ამბროლაურში, კოსტავას ქუჩა N2-ისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ სკვერების მოსაწყობად პროექტების მოწონების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N50 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 თებერვლის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 2020 წლის 19 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N46 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეთლევში გეოგრაფიული ობიექტისთვის - ქუჩისთვის დავით კირვალიძის სახელის მინიჭების შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N45 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N44 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43 2020 წლის 15 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42 2020 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 2020 წლის 27 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 2020 წლის 20 მაისი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 2020 წლის 20 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №28
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №27
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №26
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №25
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №24
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №23
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №22
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №21
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №20
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №19
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №18
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №17
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №16
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №15
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №14
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №12
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №11
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №10
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №09
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №08
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №07
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №06
08.26.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №05
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2020 წლის 16 ივლისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 38 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი (2020 – 2023 წ.წ.) განვითარების გეგმის (დოკუმენტის) დამტკიცების შესახებ
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 37 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ იწაში მდებარე ბუნებრივი აირის (გაზის) 2 306,21 გრძივი მეტრი მილსადენის (ს/კ 86.00.057), პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „საქორგგაზისთვის“ იჯარის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
07.17.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.17.20 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 34 2020 წლის 29 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 2020 წლის 13 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გორდა სანიკიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 32 2020 წლის 13 აპრილი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
06.09.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 29 2020 წლის 04 მარტი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 28 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიც გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 27 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2019 წეიპალიტეტის საკრებულოს ლს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 25 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 24 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N 23 2020 წლის 26 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2020 წლის 21 თებერვალი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 2020 წლის 17 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოში შიდა საუბნო გზების ასფალტირების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 2020 წლის 07 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 2020 წლის 07 თებერვალი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.11.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 2020 წლის 04 თებერვალი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
05.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 2020 წლის 25 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №03 2020 წლის 21 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02 2020 წლის 17 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ
05.08.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №01 2020 წლის 17 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №04
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №03
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №02
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №01
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №43
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №42
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №41
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №40
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №39
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №38
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №03
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეცამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №02
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთორმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №01
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეთერთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №31
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეათე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №30
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეცხრე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №29
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №28
02.06.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეშვიდე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №27
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2020 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ამბროლაურში მდებარე ბუნებრივი აირის (გაზის) მილსადენის 9569,69 გრძივი მეტრი, პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „საქორგგაზი“-სთვის იჯარის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 86.07.22.163) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2020 წლის 29 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2020 წლის 10 იანვარი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N93 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N92 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N91 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებებზე წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N90 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა საზაფხულო ბანაკის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N89 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N88 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N87 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურეობრივი სარგებლობის ტრანსპორტისათვის საწვავის განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამგზავრო გადაყვანის არსებული სვლა-გეზების ინტენსივობისა და სამგზავრო გადაყვანის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 86.03.21.232) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 2019 წლის 13 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ რეორგანიზაციასა (გამოყოფასა) და გამოყოფის შედეგად ა(ა)იპ „ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის“ შექმნაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N79 2019 წლის 02 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 7 ნოემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N78 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N76 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.31.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ნოემბრამდე გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 2019 წლის 31 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 2019 წლის 25 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2019 წლის 27 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.22.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი
12.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატის, ელგუჯა გურგენიძის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შსახებ
11.26.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატების ანგარიშები 2018 წლის 1 ნოებრიდან 2019 წლის 1 ნოემბრამდე გაწეული საქმიანობის შსახებ
11.26.19 საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2018 წლის 01 ნოემბრიდან 2019 წლის 15 ოქტომბრამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეორე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №22
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეექვსე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №26
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამეხუთე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №25
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცამეოთხე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №24
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცდამესამე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №23
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოცამეერთე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №21
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მესამოცე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №20
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 2019 წლის 7 ნოემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 2019 წლის 30 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის (01 იანვრიდან 01 ოქტომბრამდე) შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 2019 წლის 25 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 2019 წლის 25 სექტემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 სექტემბრამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N70 2019 წლის 17 სექტემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N69 2019 წლის 17 სექტემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N68 2019 წლის 17 სექტემბერი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ ბალანსზე რიცხული ქონების - 3 (სამი) ერთეული ავტობუსის (სახელმწიფო ნომრებით: LIG-203, LIG-204 და LIG-221) ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N67 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N66 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N65 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N64 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N63 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N62 2019 წლის 29 აგვისტო ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 2019 წლის 08 აგვისტო ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გადასახური (მეორადი) მასალებით დახმარების სოციალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N60 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის (01 იანვრიდან 01 ივლისამდე) შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N56 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N55 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N52 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N51 2019 წლის 31 ივლისი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N50 2019 წლის 25 ივლისი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, ბრატისლავა-რაჭის ქ.N11-ში მდებარე შენობის (ს/კ: 86.19.22.083) პირველ სართულზე 150 მ2 ფართის, პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრისთვის“ გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №37
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №36
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №35
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №34
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №33
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №32
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №31
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №30
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №29
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №28
11.12.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №27
11.05.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27 2019 წლის 23 სექტემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №26
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №25
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №24
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №23
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №22
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №21
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №20
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №19
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №18
08.15.19 მბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №17
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26 2019 წლის 8 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 ივნისის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 2019 წლის 8 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 ივნისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 2019 წლის 8 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეცხრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №19
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთვრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №18
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №16
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №14
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეცამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №13
08.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთორმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №12
07.31.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 2019 წლის 02 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის - ქუჩის სახელდებაზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ
07.31.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის N117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.30.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ ბალანსზე რიცხული ქონების - 2 (ორი) ერთეული ავტობუსის (სახელმწიფო ნომრებით: LIG – 205 და LIG – 223) ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
07.30.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N46 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, თამარ მეფის ქუჩა N1-ში მდებარე შენობის (ს/კ 86.19.26.015) პირველ სართულზე მდებარე ორი ოთახის (ფართობი: 11.06 მ2და 11.45 მ2) პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ავსტრიის საელჩოს ტექნიკური თანამშრომლობის საკოორდინაციო ოფისისთვის გადაცემაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
07.24.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N45 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
07.24.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N44 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ივნისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
07.24.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N43 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 ივნისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
07.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N42 2019 წლის 06 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - 17.08 მ2 მეორადი ლითონის ვიტრაჟის საპრივატიზებო საფასურის შემცირების თაობაზე
07.23.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 2019 წლის 06 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - 60 გრძივი მეტრი დეკორატიული მოაჯირის საპრივატიზებო საფასურის შემცირების თაობაზე
07.04.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე
07.04.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2019 წლის 26 ივნისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე
07.04.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2019 წლის 17 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2019 წლის 6 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოსახლეობის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 აპრილის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2019 წლის 31 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2019 წლის 31 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N40 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N39 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N38 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ
06.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 2019 წლის 29 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 01 იანვრიდან 01 მაისამდე გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №16
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №15
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №14
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №12
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №11
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეთერთმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №11
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეათე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №10
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეცხრე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №09
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამერვე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №08
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეშვიდე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №07
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური შპს „ახალი ტრანსპორტის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2019 წლის 8 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2019 წლის 8 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2019 წლის 22 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 2019 წლის 08 მაისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭელიაღელე-თლუღი-ხოტევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების (მრავალწლიანი 2019-2020 წ.წ.) შესყიდვის თაობაზე ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 2019 წლის 08 მაისი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ ბალანსზე რიცხული ქონების (ავტომანქანა „გაზ 53“, სახელმწიფო ნომერი: BXB-569) ჩამოწერაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 2019 წლის 24 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამსახურეობრივი სარგებლობის ტრანსპორტისათვის საწვავის განაწილების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 2019 წლის 24 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 2019 წლის 22 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 86.11.26.219) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 2019 წლის 22 აპრილი ქ. ამბროლაური „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის 2018 წლის სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის 2018 წლის სოციალური დაცვის პროგრამის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 2019 წლის 22 მარტი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 2019 წლის 22 მარტი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 2019 წლის 13 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობისა და მათი თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ქალაქ ამბროლაურში, მდინარე კრიხულის დამცავი ჯებირის მოწყობის II ეტაპის სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულების დადებაზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის ყოველთვიური ხარჯის ზღვრული ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N21 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური შპს „ამბროლაურის სერვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
05.03.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2018 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.03.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 2019 წლის 22 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოსახლეობის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2019 წლის 12 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
05.02.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 2019 წლის 27 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
04.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №10
04.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №09
04.11.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №08
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №07
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №06
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №05
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №04
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №03
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №02
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №01
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეეექვსე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №06
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეხუთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №05
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეოთხე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №04
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამესამე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №03
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეორე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №02
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმოცდამეერთე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №01
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 2019 წლის 22 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2019 წლის 13 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №09 2019 წლის 13 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №08 2019 წლის 13 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.28.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 07 2019 წლის 12 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N04 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06 2019 წლის 27 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №05 2019 წლის 6 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 2019 წლის 6 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №03 2019 წლის 6 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის № 62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
03.06.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №01 2019 წლის 9 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
02.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში
02.22.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ანგარიში
02.21.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების მიერ 2018 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N09 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N08 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბის ფალავანი“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N07 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N06 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბის რაჭა“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N05 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N03 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.20.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N02 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
02.19.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N01 2019 წლის 30 იანვარი ქ. ამბროლაური ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №42
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №41
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №40
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №39
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №38
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №37
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №36
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №35
01.25.19 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №34
01.25.19 საკრებულოს მეორმოცე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №32
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეცხრამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №31
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთვრამეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №30
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეჩვიდმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №29
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთექვსმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №28
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთხუთმეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №27
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთოთხმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №26
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეცამეტე მორიგი სხდომის ო ქ მ ი №25
01.25.19 საკრებულოს ოცდამეთორმეტე რიგგარეშე სხდომის ო ქ მ ი №24
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N128 2018 წლის 28 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N127 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N126 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების პროგრამის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N125 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე მოსწავლეთა წვდომის (სამგზავრო გადაყვანის) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N124 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, წარჩინებული მოსწავლეების ბანაკში დასვენების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N123 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N122 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის განათლების სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N121 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური კულტურისა და სპორტის სფეროში საპატიო წოდებების მინიჭებისა და ჯილდოს გაცემის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N119 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N46 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N118 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N46 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N117 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ამბროლაური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N116 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N115 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N114 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N113 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის კულტურის ცენტრის“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N112 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
01.18.19 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N111 2018 წლის 29 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის შეფასების თაობაზე
01.18.19 განკარგულება N 110 31/10/2018 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ
12.28.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №62 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
12.28.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №62 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
12.27.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №59 2018 წლის 26 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.27.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №58 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.27.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №57 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
12.27.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №56 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.27.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №55 2018 წლის 10 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
12.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების ანგარიშები და ოქმები 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შსახებ
11.16.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი/პრიორიტეტების დოკუმენტი 2019-2022 წლებისთვის
10.22.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №54 2018 წლის 24 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10.22.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №53 2018 წლის 23 აგვისტო ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 ივლისის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10.22.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №52 2018 წლის 11 ივლისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №01 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 33
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 32
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 31
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 30
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 29
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 28
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 27
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 26
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N26
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 25
10.22.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 24
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 22
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N21
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N20
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N19
10.22.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N18
10.03.18 N109 (26.09.2018) განკარგულება - IV კვარტლის სამუშაო გეგმა
10.03.18 N108 (26.09.2018) განკარგულება - ინფრასტრუქტურული პროეტების მიმდინარეობის შესახებ
10.03.18 N107 (29.08.2018) განკარგულება - ამბროლაურის სერვის-ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N106 (29.08.2018) განკარგულება - ახალი ტრანსპორტის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N105 (29.08.2018) განკარგულება - ტურისტულის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N104 (29.08.2018) განკარგულება - წყალმომარაგების ქსელის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N103 (29.08.2018) განკარგულება - დასუფთავების სამსახურის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N102 (29.08.2018) განკარგულება - ჯანდაცვის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N101 (23.08.2018) განკარგულება - პრივატიზების გეგმაში ცვლილება
10.03.18 N100 (23.08.2018) განკარგულება - საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება
10.03.18 N99 (20.03.2018) განკარგულება - მოსწავლე-ახალგაზრდობის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N98 (23.08.2018) განკარგულება - ტურისტული ცენტრის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N97 (23.08.2018) განკარგულება - კულტურის ცენტრის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N96 (23.08.2018) განკარგულება - საცურაო აუზის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N95 (23.08.2018) განკარგულება - ფალავნის პროგრამაში ცვლილება
10.03.18 N92 (03.08.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლა
10.03.18 N92 (03.08.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლა
10.03.18 N91 (25.07.2018) განკარგულება - მგლების რეგულირების ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ
10.03.18 N90 (25.07.2018) განკარგულება - რაჭის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N89 (25.07.2018) განკარგულება - საცურაო აუზის მუშაობის შეფასება
10.03.18 N88 (25.07.2018) განკარგულება - ფალავნის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N87 (25.07.2018) განკარგულება - სასპორტო სკოლის შეფასება
10.03.18 N86 (25.07.2018) განკარგულება - სამხატვრო სკოლის მუშაობის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N85 (25.07.2018) განკარგულება - სამუსიკო სკოლის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N84 (25.07.2018) განკარგულება - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N83 (25.07.2018) განკარგულება - სკოლამდელის ანგარიშის შეფასება
10.03.18 N82 (25.07.2018) განკარგულება - კულტურის ცენტრის ანგარიშის შეფასება
08.10.18 "ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ" ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს #93 განკარგულება
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 23 06/07/2018
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 22 04/07/2018
07.19.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 21 20/06/2018
07.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 17 11/07/2018
07.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 16 27/07/2018
07.19.18 განკარგულება N 80 11/07/2018
07.19.18 განკარგულება N 79 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N78 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N77 11/07/2018
07.17.18 განკარგულება N76 27/06/2018
07.17.18 განკარგულება N 75 27/06/2018
07.17.18 განკარგულება N 74 27/06/2018
07.17.18 დადგენილება №51 2018 წლის 11 ივლისი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ
07.17.18 დადგენილება №50 2018 წლის 11 ივლისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
07.17.18 დადგენილება №49 2018 წლის 11 ივლისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.28.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N15 27/06/2018
06.28.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N21 20/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 18/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 18/06/2018
06.25.18 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 18/06/2018
06.25.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №48 2018 წლის 18 ივნისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N20 14/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N19 11/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N18 05/06/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N17 23/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 16 08/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 07/05/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N14 30/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუიროს სხდომის ოქმი N13 19/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N12 19/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N11 10/04/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N10 21/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N 09 16/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N07 21/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N08 06/03/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N06 20/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N05 06/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N04 24/01/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N03 22/01/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N02 15/02/2018
06.20.18 საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N01 09/01/2018
06.20.18 საკრებულოსსხდომის ოქმი N14 12/06/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 13 30/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 12 10/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 11 01/05/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 10 25/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 09 23/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 08 12/04/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 07 28/03/2018
06.20.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N06 20/03/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 05 28/02/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N04 23/02/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 03 31/01/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N 02 24/01/2018
06.19.18 საკრებულოს სხდომის ოქმი N01 17/01/2018
06.19.18 განკარგულება N70 12/06//2018
06.19.18 განკარგულება N69 30/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 68 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 67 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 66 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 65 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 64 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 63 30/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 62 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 61 10/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 60 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 59 01/05/2018
06.19.18 განკარგულება N 58 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N57 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N56 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N55 25/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 53 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება 52 12/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 54 23/04/2018
06.19.18 განკარგულება N 51 28/03/2018
06.19.18 განკარგულება N 50 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N49 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 48 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N47 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N46 28/03/2017
06.18.18 განკარგულება N45 28/03/2018
06.18.18 გაანკარგულება N 44 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 43 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 42 28/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 41 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 40 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N39 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 38 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N37 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 36 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N35 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 34 20/03/2018
06.18.18 განკარგულება N 33 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 32 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 31 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N30 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N29 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება 28 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 27 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N 26 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N25 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N24 28/02/2018
06.15.18 განკარგულება N23 28/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 22 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 21 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 20 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N18 31/02/2018
06.14.18 განკარგულება N19 23/02/2018
06.14.18 განკარგულება N 17 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 16 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 15 30/11/2017
06.14.18 განკარგულება N 14 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 13 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 12 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 11 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 10 31/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 09 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N08 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 07 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N06 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 05 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N04 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N03 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N02 24/01/2018
06.14.18 განკარგულება N 01 17/01/2018
06.14.18 დადგენილება №01 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №01 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №02 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №03 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №04 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №05 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №06 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №07 2017 წლის 14 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №8 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №09 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №10 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილებ №11 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №13 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №12 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №15 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №14 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №16 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №17 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №18 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №19 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №20 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №21 2017 წლის 15 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №22 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №23 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №25 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №24 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №26 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №27 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №28 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №29 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №30 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №31 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №32 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №33 2017 წლის 8 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №01 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №34 2017 წლის 8 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მისანიჭებლად და აღსადგენად წარსადგენ დოკუმენტებზე რეგულაციების დადგენის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №35 2017 წლის 19 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №36 2017 წლის 19 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №37 2017 წლის 27 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №38 2017 წლის 27 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №39 2017 წლის 27 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის“ წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №40 2017 წლის 27 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის“ დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №41 2017 წლი 29 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №42 2017 წლის 29 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №08 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №43 2017 წლის 29 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №44 2017 წლის 29 დეკემბერი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის №08 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №01 2018 წლის 17 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №02 2018 წლის 17 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ინსტრუქციისა და უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №03 2018 წლის 17 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №04 2018 წლის 17 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №01 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №05 2018 წლის 24 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №06 2018 წლის 24 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №07 2018 წლის 24 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №08 2018 წლის 24 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №09 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №11 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №12 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №13 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №14 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №15 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №16 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №16 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №17 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების წესის და ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №18 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის და ბაზრობების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №19 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №20 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №21 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №22 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №23 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №24 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №25 2018 წლის 31 იანვარი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მისანიჭებლად და აღსადგენად წარსადგენ დოკუმენტებზე რეგულაციების დადგენის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 08 დეკემბრის N34 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №26 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №27 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის პირობებიან/უპირობო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი/უპირობო ელექტრონული აუქციონის საფუძველზე სარგებლობის უფლებით გადაცემის ხელშეკრულების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №28 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №29 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების წესის და ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №30 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №31 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №32 2018 წლის 23 თებერვალი ქ. ამბროლაური ზოგიერთი სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №33 2018 წლის 28 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №34 2018 წლის 28 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის დადგენის შესახებ
06.14.18 დადგენილება №35 2018 წლის 28 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №36 2018 წლის 28 თებერვალი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ
06.14.18 დადგენილება №37 2018 წლის 20 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №38 2018 წლის 20 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №39 2018 წლის 20 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.14.18 დადგენილება №40 2018 წლის 28 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.13.18 დადგენილება №41 2018 წლის 28 მარტი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამისა და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
06.13.18 დადგენილება №42 2018 წლის 28 მარტი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტის მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, მშენებლობის სანებართვო მოწმობის, მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემის უწყებრივი სანებართვო რეესტრის ჟურნალისა და დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების შესახებ
06.13.18 დადგენილება №43 2018 წლის 28 მარტი ქ. ამბროლაური საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ
06.13.18 დადგენილება №47 2018 წლის 30 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების და სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობის – სერტიფიკატის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 აპრილის №45 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
06.13.18 დადგენილება №44 2018 წლის 23 აპრილი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
06.13.18 დადგენილება №45 2018 წლის 25 აპრილი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების და სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობის – სერტიფიკატის ფორმების დამტკიცების შესახებ
06.13.18 დადგენილება №46 2018 წლის 10 მაისი ქ. ამბროლაური „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე