12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
12.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 2021 წლის 16 დეკემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
11.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი
11.16.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
08.27.21 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი
12.14.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი
11.16.20 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი
06.16.20 დაგეგმე შენი ბიუჯეტი
11.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
11.15.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი
01.25.19 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26 2017 წლის 30 ნოემბერი ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ
12.13.18 ინფრასტრუქტურული პროექტები 2018
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროგრამა სკოლისგარეშედაწესებულებებზე მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობის(სამგზავროგადაყვანის) ხელშეწყობის შესახებ
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროგრამა „ამბროლაურისსაპატიო მოქალაქის“ წოდების მინიჭების შესახებ
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროგრამასოციალურად დაუცველი, წარჩინებული მოსწავლეების ბანაკში დასვენებისშესახებ
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროგრამა „უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების შესახებ
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროგრამა წოდებებისმინიჭების შესახებ კულტურისა და სპორტის სფეროში
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროგრამა განათლებისხელშეწყობისა და საპატიო წოდებების მინიჭების შესახებ
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სპორტული ღონისძიებებისპროგრამა
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ღონისძიებათადაფინანსების პროგრამა
10.26.18 ახალგაზრდული ღონისძიებები
10.26.18 „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10.26.18 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამისა და ბენეფიტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ